ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره 25)

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۵)

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۵) سعی داریم، سایتی را بررسی کنیم که مراحل تست نفوذ آن دارای نکات کوچک و بزرگ و البته ارزشمند است.

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۴)

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۴) سعی داریم، سایتی را بررسی کنیم که مراحل تست نفوذ آن دارای نکات کوچک و بزرگ و البته ارزشمند است.

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۳)

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۳) سعی داریم، سایتی را بررسی کنیم که مراحل تست نفوذ آن دارای نکات کوچک و بزرگ و البته ارزشمند است.

ویدئو تست نفوذ سایت از کشور کنیا

ویدئو تست نفوذ سایت از کشور کنیا مربوط به گزارش وجود آسیب پذیری سایتِ یکی از دانشجویان موفق کلوپ امنیت به نام آقای رضا حسینی است.

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۲)

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۲) سعی داریم، سایتی را بررسی کنیم که مراحل تست نفوذ آن دارای نکات کوچک و بزرگ و البته ارزشمند است.

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۱)

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۱) سعی داریم، سایتی را بررسی کنیم که مراحل تست نفوذ آن دارای نکات کوچک و بزرگ و البته ارزشمند است.

ویدیو تست نفوذ سایت دانشگاه Nevada

ویدیو تست نفوذ سایت دانشگاه Nevada مربوط به وجود آسیب پذیری sql injection درساب دامنه این سایتِ دانشگاهی شناخته شده در کشور آمریکا است، که توسط یکی از دانشجویان دوره کلوپ امنیت برای ما ارسال شده است.

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۰)

ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره ۲۰) سعی داریم، سایتی را بررسی کنیم که مراحل تست نفوذ آن دارای نکات کوچک و بزرگو البته ارزشمند است.